Our Speakers

PANELISTS (Workshops below)

OPENING PANEL

LENKA BURGEROVA
(born 1977) is an architect and historian, and currently a councillor for Development of Urban Planning, Architecture and Public Space of Prague 7. She is an Assistant Professor at the Czech Technical University, Faculty of Architecture. She did her master in Architecture and Urbanism at the Faculty of Architecture TU Brno and her Ph.D. at the Faculty of Arts, Institute of Economic and Social History at the Charles University in Prague, studied also at TU Karlsruhe and Universität Wien. She previously worked as Specialist in urbanism for National Heritage institute and at architectural studio 3+1 architekti. In her free time, she is working on several non-profit projects promoting architectural heritage and she is member of the Working group for education in the Czech Chamber of Architects.

LENKA BURGEROVA
(ur. 1977) jest architektem i historykiem, radną odpowiedzialną za Rozwój Urbanistyczny, Architekturę i Przestrzeń Publiczną dzielnicy Praga 7 oraz adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Czeskiej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki w Brnie, a doktorat obroniła w Instytucie Historii Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze. Studiowała także na Politechnice w Karlsruhe oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jej doświadczenie obejmuje pracę w Instytucie Dziedzictwa Narodowego na stanowisku specjalisty ds. urbanistyki. Pracowała także jako architekt w biurze architektonicznym studio 3+1 architekti. W wolnym czasie wspiera kilka projektów non-profit w zakresie promowania dziedzictwa architektonicznego oraz jest członkiem grupy roboczej ds. kształcenia w czeskiej Izbie Architektów.

OLIVIER SCHNEIDER

How to build a successful campaign?

What are the main issues to have a campaign that will become an actual game changer? Many practical tips and real examples basing on last successful french campaign “parlons vélo” – let’s talk about bicycles! The workshop will not focus on transport, but on successful lobbying and campaigning.

OLIVIER SCHNEIDER

Jak stworzyć kampanię prowadzącą do sukcesu?

Jakie są najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby stworzyć kampanię, która doprowadzi do istotnej zmiany? Wiele praktycznych wskazówek i przykładów w oparciu o doświadczenie z udanej francuskiej kampanii parlons vélo, pomówmy o rowerach. Warsztat nie skupia się na kwestiach transportowych, ale na udanym lobbyingu i prowadzeniu kampanii.


JOSEPH ALEXANDER SMITH
An Arabist by education, Joseph Alexander Smith worked for four years as a Librarian in London before moving to Georgia in 2012 to seek more engaging work. After running a language center and working as a journalist, Joseph become interested in Tbilisi’s threatened architectural heritage and involved in activist efforts to protect it. This was followed by activism on a wider range of contemporary issues and challenges in Tbilisi, eventually culminating in a run for a seat in Tbilisi’s City Assembly, standing as an independent candidate for the city’s Saburtalo District. After coming third in the election, Joseph has continued to speak about and reflect on this experience of municipal politics and is now working as Outreach Coordinator for Iare Pekhit, the same organization that nurtured his activism several years ago.


JOSEPH ALEXANDER SMITH
absolwent arabistyki, przepracował cztery lata jako bibliotekarz w Londynie, zanim w 2012 r. wyjechał do Gruzji w poszukiwaniu ciekawszego zajęcia. W Gruzji prowadził szkołę językową i pracował jako dziennikarz. Tam zainteresował go los zagrożonych zabytków architektury Tbilisi i wraz z innymi aktywistami zaangażował się w wysiłki na rzecz ich ochrony. Jako aktywista podejmował też działania dotyczące różnych bieżących kwestii i wyzwań, z jakimi mierzy się Tbilisi, by podjąć następnie decyzję o kandydowaniu do Rady Miasta, jako kandydat niezależny z dzielnicy Saburtalo. W wyborach zajął trzecie miejsce. W swoich wypowiedziach i refleksjach Joseph odwołuje się do swojego doświadczenia miejskiej polityki. Obecnie pracuje jako Outreach Coordinator dla Iare Pekhit, tej samej organizacji, która kilka lat temu ukształtowała go jako aktywistę.

JUSTYNA KOŚCIŃSKA

Vice-president of ‘The City is Ours’ (Miasto jest Nasze). She is also a PhD candidate at the Institute of Sociology, University of Warsaw, working on access to public services in the urban space.

JUSTYNA KOŚCIŃSKA

Wiceprezes Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Jest również doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się dostępem do usług publicznych w przestrzeni miejskiej.

TOMASZ TOSZA

47-year-old political scientist and deputy director of the Municipal Board of Roads and Bridges in Jaworzno. Earlier, he worked at the Urban Investment Department, where he was involved in the preparation and implementation of key city investments and the implementation of Vision Zero. A reporter of the ‘Gazeta Wyborcza’ daily; he took part in protests in Rospuda Valley.

TOMASZ TOSZA

47 lat, politolog, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Wcześniej w Wydziale Inwestycji Miejskich zajmował się przygotowaniem i realizacją kluczowych inwestycji w mieście i wdrażaniem Vision Zero. Reportażysta Gazety Wyborczej. Brał udział w proteście w Dolinie Rospudy.

COMMON DENOMINATORS PANEL

KHATUNA GVELESIANI

In 2014, I joined the local Urban CSO Iare Pekhit (Walk). In a short time period we managed to transform from a grass roots initiative into an organization which lobbies, advocates and organizes for the rights of pedestrians. I acted as a Project Coordinator for Iare Pekhit’s community project in partnership with Tbilisi City Hall. Awareness raising & walkability audit project encompassed a series of crowdsource mapping workshops to evaluate the walkability of the busiest and densely populated neighborhood of Tbilisi. This year, I and my colleague were invited to present the walkability study at the international conference Walk 21 in Bogota, Columbia. In 2017, I was promoted and appointed as an Executive Director of the organization. The same year, I had the privilege to visit a number of US cities under the IVLP Program and discuss the issues of city governance, urban planning, pedestrian safety and accountability of governmental institutions with different actors at local or national level.

KHATUNA GVELESIANI

W 2014 r. wstąpiłam do lokalnej miejskiej organizacji pozarządowej Iare Pekhit (Spacer). W ciągu krótkiego czasu udało nam się przekształcić tę oddolną inicjatywę w organizację, która jest rzecznikiem praw pieszych, lobbuje w ich imieniu i organizuje ich działania. Pełniłam rolę koordynatorki projektu realizowanego przez Iare Pekhit z udziałem lokalnej społeczności w partnerstwie z Urzędem Miasta Tbilisi. Projekt ten polegał na audycie dostępności dla pieszych najbardziej ruchliwej i najgęściej zaludnionej dzielnicy Tbilisi i obejmował warsztaty, podczas których zmapowano dzielnicę z użyciem „crowdsourcingu”, aby ocenić możliwość poruszania się po niej pieszych oraz podnieść świadomość w tym zakresie. Tego roku zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania naszego badania dostępności dla pieszych podczas międzynarodowej konferencji Walk 21 w Bogocie w Kolumbii. W 2017 r. zostałam mianowana na stanowisko Dyrektor Zarządzającej naszej organizacji. W tym samym roku miałam możliwość odwiedzenia kilku amerykańskich miast jako uczestnik Programu IVLP i wziąć udział w dyskusjach dotyczących zarządzania miastem, planowania urbanistycznego, bezpieczeństwa pieszych oraz odpowiedzialności instytucji rządowych.

OLIVIA VEREHA

Holding a background in communications and customer and user experience design, since 2016, Olivia Vereha is dedicating her entire time to managing the delivery flow for all Code for Romania projects. She is passionate about how technology can shape and improve our day to day lives and she is always willing to help in any way she can in building great digital tools for our society. Having a strong focus on usability and learning, her work focuses on user research, analysis and functionality. Currently representing Code for Romania in the Executive Committee of Code for All.

OLIVIA VEREHA

Specjalistka od komunikacji i projektowania doświadczenia klienta/użytkownika. Od 2016 r. przeznacza cały swój czas na zarządzanie delivery flow projektów Koduj dla Rumunii. Pasjonuje ją to, jak technologia może kształtować nasze codzienne życie i podnosić jego jakość. Zawsze gotowa pomóc w tworzeniu świetnych narzędzi cyfrowych dla społeczeństwa. Zawodowo zajmuje się analizą użytkownika i funkcji, z silnym naciskiem na funkcjonalność i proces uczenia się. Obecnie reprezentuje Koduj dla Rumunii w Komitecie Wykonawczym Code for All.

DARIUSZ SZWED

Energy Democracy – local partnerships for clean, sustainable and affordable energy for all

For just energy transition we need partnerships of local authorities, energy efficiency and renewable energy (RES) business, non-governmental organizations, urban movements etc. and actions of local governments for: increasing local security (energy, social, economic, climate), elimination of energy poverty (electricity and heat), improving the quality of life of all residents as well as reducing imports of electricity/fossil fuels. This, in effect, improves the economic situation of local communities. The aim of these activities is to provide 100% of local (saved or produced) energy without fossil fuels, with energy efficiency (negawats and negajouls) and RES (green megawatts and megajoules) in place.

DARIUSZ SZWED

Demokracja energetyczna – lokalne partnerstwa na rzecz czystej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich

W celu dokonania przekształcenia systemu energetycznego potrzebujemy partnerstw pomiędzy władzami lokalnymi a przedsiębiorstwami prowadzących działalność w zakresie poprawy efektywności energetycznej i promowania odnawialnych źródeł energii (OZE), organizacjami pozarządowymi, ruchami miejskimi itp. oraz dzialania samorządów ukierunkowanego na zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa (energetycznego, społecznego, ekonomicznego i klimatycznego), eliminacji ubóstwa energetycznego (elektryczność i ogrzewanie), poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców, a także zmniejszania importu paliw kopalnych i energii pochodzącej z tych źródeł.

BEATA SIEMIENIAKO

Lawyer and a tenants’ rights activist, the author of the book ‘Reprivatising Poland, the history of a great hoax’, and a co-founder of a socially engaged law firm, ‘Prawo do Prawa’ [The Right to Law].

BEATA SIEMIENIAKO

Prawniczka i działaczka lokatorska, autorka książki “Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu”, współzałożycielka kancelarii zaangażowanej społecznie “Prawo do Prawa”.

ANDREJ ZOGRAFSKI

Andrej Zografski is one of the co-founders and main actors in Spasi Sofia. He was  born in 1987 in Zagreb, Croatia. He has lived Macedonia, The Netherlands and Slovenia, where he studied on the University of Ljubljana and has a master’s degree in financial management. He is currently working as a financial analyst and risk manager at a multinational corporation in Sofia. Andrej’s activism has started with involvement in municipal activism in Skopje and Ljubljana and since 2014 is actively working on multiple projects and initiatives of the Bulgarian NGO Spasi Sofia. As project manager in the core team, Andrej is focusing on organization of the public transport, improvement in the quality of public spaces in the city, sustainable development and fights for a drastic improvement of the quality of life in Bulgaria’s capital. His work involves writing projects and official proposals to the City Council, working on changes in national and local legislation, attending discussions with key decision-makers, writing articles and interviews and managing the human resources of the organization.

ANDREJ ZOGRAFSKI

Andrej Zografski jest jednym ze współzałożycieli i głównych działaczy bułgarskiej organizacji pozarządowej Spasi Sofia (Ratujmy Sofię). Urodził się w 1987 r. w Zagrzebiu w Chorwacji. Mieszkał w Macedonii, Holandii i Słowenii, gdzie studiował na Uniwersytecie Lublańskim, na którym uzyskał dyplom magistra kierunku zarządzanie finansowe. Obecnie pracuje jako analityk finansowy i menedżer ryzyka w międzynarodowej korporacji w Sofii. Andrej rozpoczął działalność jako aktywista jeszcze w Skopje i Lublanie, a od 2014 r. w Sofii aktywnie prowadzi wiele projektów i inicjatyw Spasi Sofia. Andrej koncentruje się na organizacji transportu publicznego, poprawie jakości przestrzeni publicznej w mieście, zrównoważonym rozwoju oraz walce o radykalną poprawę jakości życia w stolicy Bułgarii. Jego działalność jako kierownika projektu w Spasi Sofia obejmuje opracowywanie projektów i oficjalnych wniosków do Rady Miasta, pracę nad zmianami w krajowym i lokalnym prawie, uczestniczenie w debatach z głównymi decydentami politycznymi, pisanie artykułów, prowadzenie wywiadów oraz zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji.

ROBERT ŁUCZAK

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (UW), geograf fizyczny i społeczno-ekonomiczny, socjolog (PAN oraz University of Lancaster); stypendysta Fundacji Fulbrighta na na UCLA, Centre for Social Studies oraz Komisji Europejskiej; adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ma szerokie doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim (UW, USWPS) oraz licealnym w programie matury międzynarodowej IB.
Autor lub współautor publikacji, podręczników i programów kształcenia dotyczących geografii społeczno-ekonomicznej, edukacji globalnej i rozwoju globalnego (m.in. wydanych przez PWN i ORE).

ROBERT ŁUCZAK

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (UW), geograf fizyczny i społeczno-ekonomiczny, socjolog (PAN oraz University of Lancaster); stypendysta Fundacji Fulbrighta na na UCLA, Centre for Social Studies oraz Komisji Europejskiej; adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ma szerokie doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim (UW, USWPS) oraz licealnym w programie matury międzynarodowej IB.
Autor lub współautor publikacji, podręczników i programów kształcenia dotyczących geografii społeczno-ekonomicznej, edukacji globalnej i rozwoju globalnego (m.in. wydanych przez PWN i ORE).

FEMALE PERSPECTIVE

MARTA SZCZEPAŃSKA

Sense and sensibility. Interior designer and entrepreneur born and basen in Warsaw. Co-owner of interior Design studio Project MAP. Member of Miasto Jest Nasze Żoliborz. Born 1987.

MARTA SZCZEPAŃSKA

Wrażliwość i rozsądek. Projektantka wnętrz i przedsiębiorczyni urodzona w Warszawie w 1987. Współwłaścicielka studia projektowania wnętrz i projektowania MAP. Członkini Miasto Jest Nasze Żoliborz. 

NATALIJA SIMOVIC

Natalija Simovic is an active member of Ne Davimo Beograd (Don’t let Belgrade D(r)own) Initiative from Belgrade, Serbia that actively denounces the corruption and contributes to the struggle to bring back citizens’ right to the city. Within her role at the Initiative she is responsible for fundraising, but also for issues of feminisation of politics and gender equality. At her day job in Trag Foundation in Serbia she is leading the Issues Affecting Women program supporting women’s organisations and women’s movement building in the region of Western Balkans.

NATALIJA SIMOVIC

Natalija Simovic jest aktywnym członkiem organizacji Ne Davimo Beograd (Nie d(ł)a(w)my Belgradu)działającej w Belgradzie, w Serbii, która stara się w aktywny sposób piętnować korupcję i wspierać walkę o przywrócenie mieszkańcom prawa do miasta. W ramach tej inicjatywy odpowiada za fundraising, ale także za działanie na rzecz feminizacji polityki i równości płci. W swojej stałej pracy w organizacji Trag Foundation w Serbii zajmuje się programem Issues Affecting Women (Kwestie Dotyczące Kobiet), wspierającego organizacje kobiece i tworzenie ruchu kobiecego w rejonie Zachodnich Bałkanów.


AGA OSYTEK

Sign language interpreter driven by social mission to the point that she invested in a startup that she worked for. Today she defines herself as an interdependent social entrepreneur.

In 2013-2016, she was successfully building brand Migam. Currently, she spreads awareness about the Deaf by brand Deaf Respect – Research and Marketing Agency of the Deaf.

She supports businesses at: social mission management, social impact development, communication, building brand awareness and organizational culture.

Mentor of a global competition Chivas Venture. In 2016 she was its first Polish finalist. Expert at Founder Insitute, PwC Startup Collider,  Startup Academy. Active supporter of social entrepreneurship awareness and growth in Poland.


AGA OSYTEK

Tłumaczka języka migowego, która z poczucia misji zainwestowała w startup, w którym pracowała. Dziś, świadoma przedsiębiorczyni społeczna.

W latach 2013-2016 z sukcesem budowała markę Migam. Teraz tworzy Deaf Respect – Agencję badawczo-marketingową Głuchych.

Doradczyni biznesu w zakresach: zarządzania misją społeczną, rozwijania wpływu społecznego, komunikacji, budowania marki i kultury organizacyjnej.

Mentorka w międzynarodowym konkursie dla startupów społecznych Chivas Venture – w 2016 była jego pierwszą polską finalistką. Mentorka w programach: Founders Insitute, PwC Startup Collider, Startup Academy. Aktywnie wspiera rozwój ekosystemu przedsiębiorców z pozytywnym wpływem społecznym.

WORKSHOPS

JACEK DROZDA

Self-governing work in a self-governing city?

At the workshop, we will discuss the role of social actors associated with the world of labour in building a better local democracy. We will inquire into historical experiences and combining them with today’s urban social movements. We will refer to practical issues and will examine the real examples of cooperation between the representatives of the world of labour and grassroots initiatives in various places around the globe. If time permits, we will also watch a few short films illustrating the problems discussed.

 

The control of the urban space in which we live and of the balance between the city development and nature is a task which prompts urban activists to seek answers to many important questions about how to organise work life and time to rest. The impact the urban dwellers of the neoliberal city have on the relationship between employees and employers seems insignificant. We have come to celebrate our work successes and experience failures individually. Traditional forms of struggle for employees’ interests, such as trade union activities, legal strikes and wildcat strike actions, but sometimes even an unconciliatory attitude of the employees towards their employers are treated with suspicion or even open hostility. However, work remains a key variable in thinking about a better city.

 

If, on the one hand, we have co-working, start-ups and other elements of a work story that combines job insecurity, the economic volatility of enterprises, loyalty to aggressive capitalism and its myths, but also some ‘humanising’ tools, how can we expect the alternative option to look like? Can the events of the Polish October 1956 and the movement of workers’ councils arising in the Polish cities in the aftermath of these events be an inspiration for the solutions which could be implemented in today’s cities trying to look beyond the cemented horizon of neoliberalism? Can the attempts at merging territorial self-government with workers self-management in Venezuela, where the Bolivarian regime has degenerated drastically, but had earlier contributed to the real empowerment of some local communities – provide us with some valuable instruments? Can these and other experiences be creatively combined in an urban political project with countless cooperative initiatives implemented from the bottom up in Greece, Catalonia, Spain, Italy, Chile, the United States, Australia and almost everywhere around the world?

JACEK DROZDA

Samorządna praca w samorządnym mieście?

Podczas warsztatu podyskutujemy o roli aktorów społecznych związanych ze światem pracy w budowaniu lepszej demokracji lokalnej. Pospekulujemy na temat łączenia historycznych doświadczeń z dzisiejszymi ruchami społecznymi w miastach. Odniesiemy się do bardzo praktycznych kwestii, poznając przykłady współpracy reprezentacji świata pracy z inicjatywami oddolnymi w różnych miejscach globu. Jeśli czas pozwoli, obejrzymy też kilka krótkich filmów ilustrujących omawiane problemy.

 

Kontrola nad przestrzenią, w której żyjemy, nad równowagą między rozwojem miasta a stanem przyrody jest zadaniem, które skłania do szukania odpowiedzi na wiele ważnych pytań o sposoby organizowania naszej pracy i wypoczynku. Wpływ większości społeczeństwa neoliberalnego miasta na relacje między zatrudnionymi a zatrudniającymi wydaje się znikomy. Przyzwyczailiśmy się do indywidualnego przeżywania sukcesów i porażek związanych z pracą. Tradycyjne formy walki o interesy pracownicze, jak działania związków zawodowych, zalegalizowane i „dzikie” strajki, ale często nawet zwyczajnie mniej ugodowa względem pracodawców postawa załogi zakładu pracy, traktowane są z podejrzliwością lub otwartą wrogością. Jednak praca pozostaje kluczową zmienną w myśleniu o innym, lepszym mieście.

 

Jeśli na jednym biegunie mamy co-working, start-upy i inne elementy opowieści o pracy, która ma łączyć niestabilność zatrudnienia, ekonomiczną chwiejność przedsiębiorstw, wierność agresywnemu kapitalizmowi i jego mitom, ale też pewne „humanizujące” go narzędzia, to jak może wyglądać drugi biegun? Czy wydarzenia 1956 roku i ruch rad robotniczych powstających w polskich miastach może być inspiracją dla dających się wdrożyć rozwiązań w miastach usiłujących spojrzeć poza zabetonowany horyzont neoliberalizmu? Czy wartościowych instrumentów mogą nam dostarczyć próby połączenia samorządności terytorialnej z samorządnością pracowniczą w Wenezueli, gdzie boliwariański reżim zdegenerował się drastycznie, lecz wcześniej przyczynił się do realnego upodmiotowienia niektórych wspólnot lokalnych? Czy można te i inne doświadczenia twórczo połączyć w miejskim projekcie politycznym z niezliczonymi inicjatywami spółdzielczymi realizowanymi oddolnie w Grecji, Katalonii, Hiszpanii, Włoszech, Chile, Stanach Zjednoczonych, Australii i niemal wszędzie na świecie?

GERGIN BORISOV, ANDREJ ZOGRAFSKI

Developing strategies for objective data-based activism

The goal of the workshop is to prepare the participants with set of skills of conceptualizing and developing improvements proposals for their cities and creating viable strategies for gaining public support in favor of their proposals. The workshop will focus on data-oriented planning and approaching decision makers with indisputable evidence.

 

Gergin Borisov is one of the co-founders and main activist in Spasi Metroto and Spasi Sofia. He is born in 1988 in Sofia, Bulgaria. Master’s degree at IT and Media Studies in Sofia. He is currently working as UI/UX developer at a multinational software company in Sofia. Gergin was involved with activism since 2009 when he co-founded the Spasi Metroto initiative: a grassroots lobbying group aiming to convince Sofia Municipality to drop its’ plan to build the third line of Sofia’s Metro as a tram line, instead of a full-fledged metro. His work in Spasi Metroto involved attending discussions with key decision-makers and local communities to muster support for the proposal for a conventional metro line. In 2014 Gergin became co-founder of Spasi Sofia. As project manager in the core team, Gergin is focusing on issues relating to the metro, its’ integration with the rest of Sofia’s public transport as well as the impact large infrastructure projects have on the urban environment.

 

Andrej Zografski is one of the co-founders and main actors in Spasi Sofia. He was  born in 1987 in Zagreb, Croatia. He has lived Macedonia, The Netherlands and Slovenia, where he studied on the University of Ljubljana and has a master’s degree in financial management. He is currently working as a financial analyst and risk manager at a multinational corporation in Sofia. Andrej’s activism has started with involvement in municipal activism in Skopje and Ljubljana and since 2014 is actively working on multiple projects and initiatives of the Bulgarian NGO Spasi Sofia. As project manager in the core team, Andrej is focusing on organization of the public transport, improvement in the quality of public spaces in the city, sustainable development and fights for a drastic improvement of the quality of life in Bulgaria’s capital. His work involves writing projects and official proposals to the City Council, working on changes in national and local legislation, attending discussions with key decision-makers, writing articles and interviews and managing the human resources of the organization.

GERGIN BORISOV, ANDREJ ZOGRAFSKI

Opracowanie strategii umożliwiających aktywizm oparty na obiektywnych danych

Celem warsztatu jest przygotowanie zestawu umiejętności pozwalających uczestnikom dokonać konceptualizacji i opracowania propozycji dotyczących poprawy rozwiązań w swoich miastach oraz stworzenie realnej strategii uzyskania wsparcia publicznego dla swoich propozycji. Warsztaty koncentrować się będą na planowaniu opartym na danych i kierowaniu do decydentów przekazu opartego na niepodważalnych faktach.

 

Gergin Borisov jest jednym ze współzałożycieli i głównych działaczy bułgarskich organizacji Spasi Metroto i Spasi Sofia (Ratujmy Sofię). Urodził się w 1988 r. w Sofii w Bułgarii. Uzyskał dyplom magistra studiów w zakresie informatyki i mediów. Aktualnie pracuje jako deweloper UI/UX w międzynarodowej firmie informatycznej. Gergin jest działaczem miejskim od 2009 r., kiedy to założył wraz z innymi inicjatywę Spasi Metroto, aby przekonać władze Sofii do porzucenia planów wybudowania trzeciej linii metra jako linii tramwajowej zamiast pełnowartościowego metra. Jego praca w Spasi Metroto obejmowała udział w dyskusjach z głównymi decydentami i lokalnymi społecznościami w celu zdobycia poparcia dla propozycji konwencjonalnej linii metra. W 2014 r. Gergin był jednym ze współzałożycieli Spasi Sofia. W ramach organizacji Gergin zajmuje się metrem, jego integracją z resztą transportu publicznego w Sofii, a także wpływem dużych projektów infrastrukturalnych na środowisko miasta.

 

Andrej Zografski jest jednym ze współzałożycieli i głównych działaczy bułgarskiej organizacji pozarządowej Spasi Sofia (Ratujmy Sofię). Urodził się w 1987 r. w Zagrzebiu w Chorwacji. Mieszkał w Macedonii, Holandii i Słowenii, gdzie studiował na Uniwersytecie Lublańskim, na którym uzyskał dyplom magistra kierunku zarządzanie finansowe. Obecnie pracuje jako analityk finansowy i menedżer ryzyka w międzynarodowej korporacji w Sofii. Andrej rozpoczął działalność jako aktywista jeszcze w Skopje i Lublanie, a od 2014 r. w Sofii aktywnie prowadzi wiele projektów i inicjatyw Spasi Sofia. Andrej koncentruje się na organizacji transportu publicznego, poprawie jakości przestrzeni publicznej w mieście, zrównoważonym rozwoju oraz walce o radykalną poprawę jakości życia w stolicy Bułgarii. Jego działalność jako kierownika projektu w Spasi Sofia obejmuje opracowywanie projektów i oficjalnych wniosków do Rady Miasta, pracę nad zmianami w krajowym i lokalnym prawie, uczestniczenie w debatach z głównymi decydentami politycznymi, pisanie artykułów, prowadzenie wywiadów oraz zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji.

Andrzej Górz, Aleksandra Krugły, Małgorzata Leszko

Fearless neighborhoods. How to deal with decision makers (to survive)?

What do Jazdów Settlement and Friendship Neighborhood have in common? They are both Warsaw post-war estates of wooden bungalows surrounded by green areas, which – despite their residential character – serve as recreational spaces to Warsaw people. But most importantly, because of their public ownership, they are both in desperate need of a more participatory management model: their residents feel the voices and needs are being heard and listened to. The workshop will focus on strategies and solutions which local communities could adopt to put pressure on authorities and secure a more democratic, inclusive management model.

 

Andrzej Górz – an activist, a member of the Association of Residents of Finnish Houses Jazdów and the Open Jazdów Partnership. From 2011, he was involved in the defense of the Finnish settlement in the Jazdów district of Warsaw, supporting the transformation of the Jazdów Settlement into a place open to educational, social and cultural activities, as well as (re)building the local community. A graduate of postgraduate Urban Studies at the Institute of Public Space Research at the Academy of Fine Arts in Warsaw – a member of the project group creating “Toolbox – protection and development of common goods”, which is an open, online platform for exchanging knowledge and experiences between social activists and residents. Involved in the project “Radical Democracy: Reclaiming the Commons”, as a member of the Warsaw team, he was one of the initiators of the City of Common Affairs – an informal coalition of Warsaw initiatives working for the common good, including the protection of public space. For a year and a half, an employee of the central administration of the University of Warsaw in the Office of Innovation in the Academic Space (one of the three offices responsible for the implementation of the UW’s development program).

 

Aleksandra Krugły – Varsovian of birth and choice. Professionally and privately involved in cooperation with non-governmental organizations and the social economy sector. An activist of the “Friendship” Neighborhood Initiative – an informal group focused on preserving the neighborhood which is under threat. Co-founder of the urban movement Bemowiacy. From the first edition involved in the Warsaw participatory budget. Her special passion is the development of reading – she is the patron of the first outdoor library in Bemowo and the initiator of Bemowo bookcrossing meetings cycle. She writes to “Jelonek”- the district’s first newspaper created by inhabitants. As the mother of two little girls, she presides over the Parents Council of one of the local kindergartens.

 

Małgorzata Leszko – trainer and local animator from the Friendship housing estate in Warsaw. She has been working with local community since 2014 with a mission to galvanize and empower residents in order to preserve the neighborhood which is under threat. As a member of the informal Friendship Neighborhood Initiative she focuses on strengthening ties and relationships among neighbors, supports residents in their grassroot activities, co-organizes community events and puts pressure on local authorities. She is one of the initiators and leaders of the Community Archive of Friendship Neighborhood, which was awarded with the Warsaw S3KTOR award for the best non-governmental initiative of 2015. On a daily basis, she works at the Center for Citizenship Education as an equality in diversity educator.

 

Andrzej Górz, Aleksandra Krugły, Małgorzata Leszko

Nieustraszone osiedla. Jak radzić sobie z decydentami (by przetrwać)?

Co łączy osiedla Jazdów i Przyjaźń? Oba to powojenne warszawskie osiedla drewnianych domów otoczonych zielenią, które – mimo ich mieszkalnego charakteru – służą jako przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Warszawy. Ale co najważniejsze, ze względu na fakt, że stanowią własność publiczną, oba desperacko potrzebują bardziej partycypacyjnego modelu zarządzania, aby ich mieszkańcy czuli, że ich głosy i potrzeby są słyszane i realizowane. Warsztaty skoncentrują się na strategiach i rozwiązaniach, które lokalne społeczności mogą przyjąć, aby wywrzeć nacisk na decydentów i zapewnić bardziej demokratyczny, integracyjny model zarządzania.

 

Andrzej Górz – społecznik, członek Stowarzyszenia Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów i Partnerstwa Otwarty Jazdów. Od 2011 roku zaangażowany w obronę osiedla domków fińskich na warszawskim Jazdowie, wspiera proces przemiany Osiedla Jazdów w miejsce otwarte na działania edukacyjne, społeczne, kulturalne oraz (od)budowy lokalnej społeczności. Absolwent podyplomowych Studiów Miejskich w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – członek grupy projektowej tworzącej “Narzędziownik – ochrona i rozwój dóbr wspólnych”, czyli otwartą, internetową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między społecznikami, aktywistami i mieszkańcami. Zaangażowany w projekt Radical Democracy: Reclaiming the Commons, jako członek warszawskiego zespołu był jednym z inicjatorów Miasto Wspólna Sprawa – nieformalnej koalicji warszawskich inicjatyw działających na rzecz dobra wspólnego, w tym ochrony przestrzeni publicznej. Przez półtora roku pracownik administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego w Biurze Innowacji w Przestrzeni Akademickiej (jednego z trzech biur odpowiedzialnych za realizację wieloletniego programu rozwoju UW).

 

Aleksandra Krugły – warszawianka z urodzenia i wyboru. Z wykształcenia i natury humanistka, zawodowo i prywatnie zaangażowana we współpracę z organizacjami pozarządowymi i sektorem ekonomii społecznej. Działaczka Inicjatywy Osiedle “Przyjaźń”, starającej się uchronić legendarne osiedle przed zniszczeniem. Współzałożycielka ruchu miejskiego Bemowiacy. Od pierwszej edycji zaangażowana w warszawski budżet partycypacyjny. Jej szczególną pasją jest rozwój czytelnictwa – jest opiekunką pierwszej biblioteczki plenerowej na Bemowie oraz inicjatorką bemowskich wymian książek. Pisze do pierwszej bemowskiej gazety tworzonej przez mieszkańców – JELONKA. Jako mama dwóch małych dziewczynek działa w Radzie Rodziców jednego z bemowskich przedszkoli.

 

Małgorzata Leszko – trenerka i animatorka lokalna z warszawskiego Osiedla „Przyjaźń”. Od 2014 roku angażuje się w pracę ze swoją społecznością lokalną, wspierając mieszkańców w działaniach na rzecz zachowania tego zabytkowego i zagrożonego miejsca. Jako członkini nieformalnej Inicjatywy Osiedle Przyjaźń skupia się na wzmacnianiu więzi sąsiedzkich, wspieraniu oddolnych działaniach społecznych i wywieraniu presji na władze publiczne odpowiedzialne za osiedle. Jest jedną z inicjatorek i liderek Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń, które wyróżnione zostało nagrodą S3KTOR na najlepszą inicjatywę pozarządową 2015 roku w kategorii społeczność lokalna. Na co dzień pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako edukatorka na rzecz równości w różnorodności.

 

TOMASZ TOSZA

47-year-old political scientist and deputy director of the Municipal Board of Roads and Bridges in Jaworzno. Earlier, he worked at the Urban Investment Department, where he was involved in the preparation and implementation of key city investments and the implementation of Vision Zero. A reporter of the ‘Gazeta Wyborcza’ daily; he took part in protests in Rospuda Valley.

TOMASZ TOSZA

47 lat, politolog, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Wcześniej w Wydziale Inwestycji Miejskich zajmował się przygotowaniem i realizacją kluczowych inwestycji w mieście i wdrażaniem Vision Zero. Reportażysta Gazety Wyborczej. Brał udział w proteście w Dolinie Rospudy.

MARCIN POPKIEWICZ

Megatrends in the modern world

We live in a complex and rapidly changing world. We face many challenges like the depletion of fossil fuels, human population fluctuations, the aging population problem, globalisation, state indebtedness, increasing social inequalities, climate change, migration crisis and technological change. At the workshop, we will look at what determines our future – from the state of the economy through security and prosperity to the history of humankind. We will try to understand global megatrends and include them in our vision of the future and in our activities. We will diagnose the situation and set directions for action.

MARCIN POPKIEWICZ

Megatrendy we współczesnym świecie

Żyjemy w złożonym i szybko zmieniającym się świecie. Stajemy przed wieloma wyzwaniami jak wyczerpywanie się paliw kopalnych, wahania światowej populacji, problem starzenia, globalizacja, zadłużenia państw, narastające nierówności społeczne, zmiana klimatu, kryzys migracyjny i zmiany technologiczne. Na warsztatach przyjrzymy się temu, co determinuje naszą przyszłość – od stanu gospodarki przez bezpieczeństwo i dobrobyt aż po historię ludzkości. Spróbujemy zrozumieć światowe megatrendy i uwzględnić je w naszej wizji przyszłości i działaniach. Zdiagnozujemy sytuację i wyznaczymy kierunki działań.

ZUZANNA PIECHOWICZ

How to communicate with the media?

What makes one topic interesting for journalists, while another one goes by unnoticed? How to promote one’s initiatives, talk to journalists, and appear in the media? During the workshops, together, we will try to face the challenges in the contact between the media and male and female city activists.

ZUZANNA PIECHOWICZ

Jak komunikować się z mediami?

Co sprawia, że jeden temat interesuje dziennikarzy, a inny przechodzi bez echa? Jak promować swoje inicjatywy, rozmawiać z dziennikarzami i występować w mediach. Podczas warsztatów spróbujemy wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami jakie stoją w kontakcie między mediami a aktywistami i aktywistkami miejskimi.

      

WERONIKA NOWAKOWSKA, RAFAŁ ŻAK

Make yourself a club – a simulation game

A simulation game whose players start a democratic sports club and care about its development, take strategic decisions, face the consequences of their choices, and solve problems. The aim is to know and understand the challenges faced by alternative clubs such as AKS Zły, which operates in a tangible piece of social and football fan fabric.

Weronika Nowakowska – an economist by education, a marketing consultant and an entrepreneur by avocation. She supports start-ups in marketing and sales. She is the owner of the advertising agency hint media. She helps her clients plan and realise an effective advertising campaign on the Internet, in the press, and outdoors. She specialises in content marketing, creates and publishes content on the most prestigious websites, and builds the brand image as an expert. Privately, she dances the Zumba, runs, works out in the gym, and actively supports AKS Zły in the society’s activities and during matches.

Rafał Żak – he is involved in the development of people and organisations. He does it by taking on four roles: that of a trainer, a speaker, a coach, and an author of texts. As a trainer, he likes working with high potential groups, that is people who, through their daily actions, contribute to the development of entire organisations. As a speaker, he tries to combine message attractiveness with subject matter content which can hardly be reproached. As a coach, he works mainly with managers on business coaching. As an author, he publishes books on competency development. He claims, somewhat insolently, that, in what he does, he notices a difference between the development that makes sense and the development that is an end in itself. At AKS Zły he is the person in charge of moderating meetings and working on the strategy of the organisation’s development.

 

WERONIKA NOWAKOWSKA, RAFAŁ ŻAK

Zrób sobie klub – gra symulacyjna

Gra symulacyjna, której uczestnicy zakładają demokratyczny klub sportowy i dbają o jego rozwój, podejmują strategiczne decyzje, mierzą się z konsekwencjami swoich wyborów i rozwiązują problemy. Celem jest poznanie i zrozumienie wyzwań stojących przed alternatywnymi klubami takimi, jak AKS Zły, który działa w realnej tkance społecznej i kibicowskiej.

Weronika Nowakowska – z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania konsultantka marketingowa i przedsiębiorca. Wspiera startupy w zakresie marketingu i sprzedaży. Właścicielka agencji reklamowej hint media. Pomaga swoim klientom zaplanować i zrealizować skuteczną kampanię reklamową w internecie, prasie i outdoorze. Specjalizuje się w content marketingu, tworzy i publikuje treści w najbardziej prestiżowych serwisach oraz buduje wizerunek marki jako eksperta. Prywatnie – tańczy zumbę, biega, trenuje na siłowni i aktywnie wspiera AKS Zły w działalności stowarzyszenia oraz podczas meczów.

Rafał Żak – zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora tekstów. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jako coach pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora publikuje książki poświęcone rozwojowi kompetencji. Nieco bezczelnie twierdzi, że w tym, co robi zauważa różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a takim, który jest celem sam w sobie. W AKS Zły człowiek od moderowania spotkań i pracy nad strategią rozwoju organizacji.

NATALIA KOBZA

Sustainable technologies in the city

Natalia Kobza is an expert on smart city, the founder of Cogito – a consulting company specialised in designing intelligent solution strategies for cities and companies. She has recently issued a report on technologies in the city (“Technology in the service of dwellers”). She collaborates with the company EXEQ, thereby supporting Polish companies in the creation of innovative projects.

Technology has significantly accelerated changes connected to city development. What are the future directions and how to make sure that human beings are the most important trends for technology development? What should be the pillars of city strategy? During our workshop we will focus on how to make sure that changes implemented in the cities are aligned with sustainable development.

NATALIA KOBZA

Zrównoważone technologie w mieście

Natalia Kobza jest ekspertem ds. smart city, założycielką Cogito, firmy doradczej specjalizującej się w opracowywaniu strategii dla miast i firm w zakresie inteligentnych rozwiązań. Ostatnio wydała raport o technologiach w mieście („Technologia w służbie mieszkańcom”). Współpracuje z firmą EXEQ wspierając polskie firmy w tworzeniu innowacyjnych projektów.

Technologia istotnie przyspieszyła zmiany zwiazane z rozwojem miast. Jakie są przyszłe kierunki rozwoju technologii i jak dopilnować, by ludzie stanowili w tym procesie najważniejszy punkt odniesienia? Jakie powinny być filary strategii miasta?  Podczas naszych warsztatów skupimy się na tym, jak zagwarantować, by zmiany realizowane w miastach były zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

MAGDALENA DĄBKOWSKA

Drug policy at the city level – what makes sense?

3-hours-long workshop will include an informative part on the best practices of drug policies at the city level (from Portugal, Switzerland, Denmark, Germany, Czech Rep.) and an interactive part on what a good, municipal drug policy, rooted in human rights and based on scientific evidence, should look like. Participants will be able to share their ideas and experiences, but also the ones with no drug policy knowledge whatsoever are invited. In course of the workshop the drug policy will be presented as a comprehensive issue (from the human rights, public health, public safety and other perspectives) and the basic concepts such as harm reduction will be explained.

MAGDALENA DĄBKOWSKA

Polityka narkotykowa na poziomie miasta – co ma sens?

Trzygodzinny warsztat zawierać będzie część informacyjną dotyczącą najlepszych praktyk w polityce narkotykowej na poziomie miasta (z Portugali, Szwajcarii, Danii, Niemiec, Czech) oraz część interakcyjną dotyczącą tego, jak powinna wyglądać dobra miejska polityka narkotykowa, zakorzeniona w prawach człowieka i oparta na dowodach naukowych. Uczestnicy będą mieć możliwość wymiany pomysłów, doświadczeń. Zaproszone są również osoby nie mające  wiedzy na temat polityki narkotykowej. W trakcie warsztatu polityka narkotykowa zostanie przedstawiona jako zagadnienie wszechstronne (począwszy od praw człowieka, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego i innych punktów widzenia), a podstawowe pojęcia, takie jak zmniejszenie szkodliwości, zostaną wyjaśnione.

KATARZYNA ANNA KLIMOWICZ

Digital infrastructures for more participatory and deliberative democracy

In this session we will explore different cases of new infrastructures of digital democracy, such as Decidim and Rousseau. Decidim is a digital platform for participatory democracy launched by the Barcelona City Council (led by Barcelona en Comu citizen platform), based on free software, currently used by more than 30 organizations (cities, parties, cooperatives…). Rousseau is a digital platform enabling direct participation of the Italian Movimento 5 Stelle’s members, using a closed, proprietary software. In our workshop we will look at various dimensions of these and similar projects, from the political to the technological. This will serve us to show the complexity of these projects, and of the constructed network party model more broadly. By comparing different digital platforms we will show the positive and negative sides of the practiced technological governance, how it relates to democracy today and potentially in the future. Basing on different examples, we will also elaborate together with the participants a “code of ethics” (“sociotechnical contract”) involving core standards for digital democracy which should be followed by movements aspiring to digitize our politics in a transparent, legitimate and truly democratic way.

Katarzyna Anna Klimowicz is a PhD candidate at University of Warsaw (Poland) and is doing her research on the implementation of the idea of participatory and deliberative democracy with the use of digital tools. Katarzyna is also a Co-Founder and the Board President of 4YOUth Foundation for Supporting Youth Initiatives (www.4youth.pl), a Humanity in Action Senior Fellow and a Visiting Fellow at Democracy Lab (Das Progressive Zentrum, Berlin).

KATARZYNA ANNA KLIMOWICZ

Infrastruktura cyfrowa na rzecz demokracji uczestniczącej i deliberatywnej

W tej sesji będziemy analizować nowe rozwiązania infrastrukturalne dla demokracji cyfrowej, takie jak Decidim i Rousseau. Decidim jest platformą  cyfrową służącą demokracji uczestniczącej uruchomioną przez Radę Miejską Barcelony (pod kierunkiem platformy Barcelona en Comu) opartą na wolnym oprogramowaniu, wykorzystywaną obecnie przez ponad 30 organizacji (miasta, partie, spółdzielnie). Rousseau to platforma cyfrowa umożliwiająca bezpośrednie uczestnictwo członkom włoskiego Movimento 5 Stelle z wykorzystaniem zamkniętego własnościowego oprogramowania. Podczas warsztatów przyjrzymy się tym i podobnym projektom pod różnym kątem, zarówno politycznym, jak i technologicznym. Pozwoli nam to zyskać szerszy ogląd tych projektów, ich złożoności i modelu partii opartego na sieci. Przez porównanie różnych platform cyfrowych pokażemy pozytywne i negatywne strony sprawowania rządów przy użyciu technologii oraz ich wpływ na demokrację dziś i potencjalnie w przyszłości. W oparciu o różne przykłady opracujemy razem z uczestnikami kodeks etyczny (umowę społeczno-technologiczną) uwzględniającą najważniejsze standardy demokracji cyfrowej, których powinny przestrzegać ruchy aspirujące do cyfryzacji polityki w sposób przejrzysty, legalny i prawdziwie demokratyczny.

Katarzyna Anna Klimowicz jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim. W swoich badaniach zajmuje się realizacją koncepcji demokracji uczestniczącej i deliberatywnej z użyciem narzędzi cyfrowych. Katarzyna jest także współzałożycielką i prezeską Zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth (www.4youth.pl), Senior Fellow programu Humanity in Action oraz Visiting Fellow platformy Democracy Lab (Das Progressive Zentrum, Berlin).

ANNA KULIBERDA

Empathy for Activists – Empathy for Us – a workshop on being good to yourself when doing good.

In the spirit of putting your own oxygen mask first before you will assist others, during this workshop we will explore the topic of activist burn-out and how to prevent it, and we will work on tactics for being good to ourselves also when everything else seems to be more important.

Important notice: Please be aware this workshop will be based on our personal stories. That is why we will provide safe space and friendly atmosphere.

ANNA KULIBERDA

Empatia dla aktywistów – empatia dla nas – warsztat o tym, jak być dobrym dla siebie, kiedy czyni się dobro

W duchu tego, że maskę tlenową najpierw zakłada się sobie, a potem innym, w czasie warsztatu zgłębimy temat wypalenia aktywistów oraz tego, jak temu zapobiec, a także popracujemy nad metodą bycia dobrym dla samego siebie także wtedy, gdy wszystko inne wydaje się ważniejsze.

Ważne: proszę zwrócić uwagę, że warsztat ten będzie oparty na naszych osobistych historiach. Dlatego też zapewnimy bezpieczną przestrzeń i przyjazną atmosferę.

OLIVIER SCHNEIDER

How to build a successful campaign?

What are the main issues to have a campaign that will become an actual game changer? Many practical tips and real examples basing on last successful french campaign “parlons vélo” – let’s talk about bicycles! The workshop will not focus on transport, but on successful lobbying and campaigning.

OLIVIER SCHNEIDER

Jak stworzyć kampanię prowadzącą do sukcesu?

Jakie są najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby stworzyć kampanię, która doprowadzi do istotnej zmiany? Wiele praktycznych wskazówek i przykładów w oparciu o doświadczenie z udanej francuskiej kampanii parlons vélo, pomówmy o rowerach. Warsztat nie skupia się na kwestiach transportowych, ale na udanym lobbyingu i prowadzeniu kampanii.

NATALIJA SIMOVIC

City through the gender lens

The workshop will attempt to deconstruct gender roles and different experiences they entail in our urban landscapes. Through interactive work we will jointly examine the challenges, endeavour to have deeper understanding of issues and brainstorm possible solutions to make our cities free and safe for all of its citizens.

Natalija Simovic is an active member of Ne Davimo Beograd (Don’t let Belgrade D(r)own) Initiative from Belgrade, Serbia that actively denounces the corruption and contributes to the struggle to bring back citizens’ right to the city. Within her role at the Initiative she is responsible for fundraising, but also for issues of feminisation of politics and gender equality. At her day job in Trag Foundation in Serbia she is leading the Issues Affecting Women program supporting women’s organisations and women’s movement building in the region of Western Balkans.

NATALIJA SIMOVIC

Miasto z perspektywy płci

Celem warsztatów jest dekonstrukcja ról tradycyjnie przypisanych do danej płci i różnych doświadczeń życia w przestrzeni miejskiej, jakie z nich wynikają. Poprzez pracę opartą na wzajemnej interakcji zastanowimy się wspólnie nad wyzwaniami i spróbujemy lepiej zrozumieć problemy oraz obmyślić możliwe rozwiązania, które mogłyby uczynić nasze miasta wolnymi i bezpiecznymi dla wszystkich mieszkańców.

Natalija Simovic jest aktywnym członkiem organizacji Ne Davimo Beograd (Nie d(ł)a(w)my Belgradu)działającej w Belgradzie, w Serbii, która stara się w aktywny sposób piętnować korupcję i wspierać walkę o przywrócenie mieszkańcom prawa do miasta. W ramach tej inicjatywy odpowiada za fundraising, ale także za działanie na rzecz feminizacji polityki i równości płci. W swojej stałej pracy w organizacji Trag Foundation w Serbii zajmuje się programem Issues Affecting Women (Kwestie Dotyczące Kobiet), wspierającego organizacje kobiece i tworzenie ruchu kobiecego w rejonie Zachodnich Bałkanów.

KAROLINA RYBSKA

The city tour – footprints of wild property restitution and tenants’ battles in Warsaw

The workshop will consist of two parts – an introduction to the origins of the wild property restitution (the so-called “reprivatisation”) phenomenon in Warsaw (about 30 minutes) and a tour of places that depict various aspects of this process (3-3.5 hours). During the walk, we will visit tenement houses the returning of which triggered scandals, the places showing well the impact of reprivatisation on public space and buildings often associated with dramatic stories of tenants struggling with wild property restitution and for decent housing conditions. Making stops at the successive points along the route, we will talk about individual issues which revealed the controversies surrounding Warsaw’s property restitution: ‘curator’ and ‘reactivated pre-war companies’ methods, the possibility of returning plots of land on which no pre-war building stood, and the city’s policy towards people who lived in buildings transferred back into private hands.

KAROLINA RYBSKA

Spacer śladami dzikiej reprywatyzacji i walk lokatorskich w Warszawie

Warsztat będzie składał się z dwóch części – wprowadzenia dotyczącego genezy zjawiska reprywatyzacji w Warszawie (ok. 0,5 godz.) oraz spaceru śladami miejsc, które obrazują różne aspekty tego procesu (3 – 3,5 godz.). Podczas spaceru odwiedzimy kamienice, których zwroty wywołały skandale, miejsca dobrze ukazujące wpływ reprywatyzacji na przestrzeń publiczną oraz budynki, z którymi związane są – często dramatyczne – historie lokatorów walczących z dziką reprywatyzacją i o godne warunki mieszkaniowe. Zatrzymując się przy kolejnych punktach trasy, porozmawiamy o poszczególnych zagadnieniach, które sprawiły, że warszawska reprywatyzacja okazała się tak kontrowersyjna – m.in. metodach „na kuratora” i „na reaktywowane spółki”, możliwości zwrotów gruntów, na których nie stał już żaden przedwojenny budynek, a także polityce miasta względem osób, które zamieszkiwały budynki zwracane w prywatne ręce.

DARIUSZ SZWED

Energy Democracy – local partnerships for clean, sustainable and affordable energy for all

For just energy transition we need partnerships of local authorities, energy efficiency and renewable energy (RES) business, non-governmental organizations, urban movements etc. and actions of local governments for: increasing local security (energy, social, economic, climate), elimination of energy poverty (electricity and heat), improving the quality of life of all residents as well as reducing imports of electricity/fossil fuels. This, in effect, improves the economic situation of local communities. The aim of these activities is to provide 100% of local (saved or produced) energy without fossil fuels, with energy efficiency (negawats and negajouls) and RES (green megawatts and megajoules) in place.

DARIUSZ SZWED

Demokracja energetyczna – lokalne partnerstwa na rzecz czystej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich

W celu dokonania przekształcenia systemu energetycznego potrzebujemy partnerstw pomiędzy władzami lokalnymi a przedsiębiorstwami prowadzących działalność w zakresie poprawy efektywności energetycznej i promowania odnawialnych źródeł energii (OZE), organizacjami pozarządowymi, ruchami miejskimi itp. oraz dzialania samorządów ukierunkowanego na zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa (energetycznego, społecznego, ekonomicznego i klimatycznego), eliminacji ubóstwa energetycznego (elektryczność i ogrzewanie), poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców, a także zmniejszania importu paliw kopalnych i energii pochodzącej z tych źródeł.

OLIVIA VEREHA

Holding a background in communications and customer and user experience design, since 2016, Olivia Vereha is dedicating her entire time to managing the delivery flow for all Code for Romania projects. She is passionate about how technology can shape and improve our day to day lives and she is always willing to help in any way she can in building great digital tools for our society. Having a strong focus on usability and learning, her work focuses on user research, analysis and functionality. Currently representing Code for Romania in the Executive Committee of Code for All.

OLIVIA VEREHA

Specjalistka od komunikacji i projektowania doświadczenia klienta/użytkownika. Od 2016 r. przeznacza cały swój czas na zarządzanie delivery flow projektów Koduj dla Rumunii. Pasjonuje ją to, jak technologia może kształtować nasze codzienne życie i podnosić jego jakość. Zawsze gotowa pomóc w tworzeniu świetnych narzędzi cyfrowych dla społeczeństwa. Zawodowo zajmuje się analizą użytkownika i funkcji, z silnym naciskiem na funkcjonalność i proces uczenia się. Obecnie reprezentuje Koduj dla Rumunii w Komitecie Wykonawczym Code for All.

KAROLINA WYSOCKA

Community builder with passion for facilitating cooperation and know-how exchange between people from different fields of expertise. As Education Manager at TechSoup Europe, she collaborated on developing TransparenCEE Network trainings and a pilot program Tech4Stories. Karo’s engagement in civic tech started 5 years ago when she organised the first Personal Democracy Forum CEE, supported development of Code for Poland and several civic tech projects. Her background is in youth work, as an activist, trainer and consultant she dedicated over a decade of her life to supporting youth participation in decision-making.

KAROLINA WYSOCKA

Zajmuje się tworzeniem społeczności z naciskiem na ułatwianie współpracy i wymiany know-how między specjalistami z różnych dziedzin. Jako Education Manager w TechSoup Europe brała udzial w tworzeniu szkoleń TransparenCEE Network oraz programu pilotażowego Tech4Stories. Od 5 lat Karo zaangażowana jest w rozwój technologii obywatelskich, ma na swoim koncie organizację pierwszego Personal Democracy Forum CEE, wspierała też Koduj dla Polski i kilka projektów w dziedzinie civic tech. Wcześniej jako aktywistka, trenerka i konsultantka zajmowała się pracą z młodzieżą i poświęciła ponad dekadę na wspieranie jej udziału w procesie podejmowania decyzji.

RADOMIR LAZOVIĆ

Radomir has been an active member of the independent cultural and activist scene of Serbia as a co founder of a collective Ministry of space from 2010. The group directed its actions from researching and analyzing urban transformations of Belgrade, promoting a concept of Right to the city, fair usage of common resources and sustainable city development, but also developing innovative models of public and abandoned space usage based on solidarity and starting many successful grass root initiatives in that field. Alongside a group of activists, political scientists, architects, journalists and artists he founded initiative Don’t let Belgrade d(r)own in 2014. Initiative was originally gathered around stopping the degradation and plunder of Belgrade in the name of megalomanic urbanistic and architectural projects and especially the Belgrade Waterfront project, but soon grew to become a new political strength in Serbia, a municipalist movement dedicated to reclaiming the streets of Belgrade for its citizens. From 2013-2015 he was a member of the managing board of the Association of the Independent Cultural Scene of Serbia and president of its managing board from 2015-2017.

RADOMIR LAZOVIĆ

Radomir jest aktywnym działaczem niezależnej serbskiej sceny kulturalnej i aktywistycznej oraz założycielem działającego od 2010 r. ugrupowania Ministerstwo Przestrzeni. Działania grupy obejmują badanie i analizę przemian przestrzeni miejskiej Belgradu, promocję idei prawa do miasta, sprawiedliwego wykorzystania wspólnych zasobów oraz zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się ona także opracowywaniem innowacyjnych modeli wykorzystania opuszczonych miejsc w przestrzeni publicznej w oparciu o ideę solidarności społecznej i ma na swoim koncie kilka udanych inicjatyw oddolnych w tej dziedzinie. Wraz z grupą aktywistów, politologów, architektów, dziennikarzy i artystów Lazović zapoczątkował w 2014 r. akcję obywatelską Ne davimo Beograd (Nie d(ł)a(w)my Belgradu). Akcja miała na celu powstrzymać degradację i próbę grabieży Belgradu dokonywane w imię megalomańskich projektów urbanistycznych i architektonicznych władz miasta, a w szczególności projektu Belgrade Waterfront (Belgrad na Wodzie) i urosła od tego czasu w pełnoprawny ruch miejski walczący o odzyskanie ulic Belgradu dla jego mieszkańców, a zarazem nową siłę polityczną w Serbii. W latach 2013-2015 Radomir Lazović był czonkiem zarządu serbskiego Stowarzyszenia na rzecz Niezależnej Sceny Kulturalnej, a w latach 2015-2017 jego przewodniczącym.

LUKAS MOCEK

Member of the OpenKnowledge Lab Stuttgart and is responsible for the international growth of the luftdaten.infoproject, it’s links to other sensor networks and clean air initiatives, communities and state institutions. He adds his background as a mechatronic, a Production- & Supply Chain Engineer and passionate positiveblockchain.iocommunity organiser which is listing projects that are build on blockchain technology and are social impact driven.

LUKAS MOCEK

Jest członkiem OpenKnowledge Lab w Stuttgarcie, gdzie odpowiada za międzynarodowy rozwój projektu luftdaten.infooraz jego powiązanie z innymi sieciami czujników powietrza i inicjatywami na rzecz walki ze smogiem, kontakty z innymi społecznościami i instytucjami rządowymi. Lukas ma wykształcenie mechatroniczne i doświadczenie w pracy jako inżynier produkcji. Rozwija także społeczność skupioną wokół inicjatywy positiveblockchain.io, która zbiera przykłady projektów wykorzystujących technologię blockchain w celach społecznych.

KHATUNA GVELESIANI

In 2014, I joined the local Urban CSO Iare Pekhit (Walk). In a short time period we managed to transform from a grass roots initiative into an organization which lobbies, advocates and organizes for the rights of pedestrians. I acted as a Project Coordinator for Iare Pekhit’s community project in partnership with Tbilisi City Hall. Awareness raising & walkability audit project encompassed a series of crowdsource mapping workshops to evaluate the walkability of the busiest and densely populated neighborhood of Tbilisi. This year, I and my colleague were invited to present the walkability study at the international conference Walk 21 in Bogota, Columbia. In 2017, I was promoted and appointed as an Executive Director of the organization. The same year, I had the privilege to visit a number of US cities under the IVLP Program and discuss the issues of city governance, urban planning, pedestrian safety and accountability of governmental institutions with different actors at local or national level.

Aleksandra Krugły, Małgorzata Leszko

Fearless ‘Friendship’ Neighborhood walking tour

Unique opportunity to visit a complex of wooden houses built for Soviet workers in 1952 and listed as a municipal heritage site with the best guides in town – its residents. Members of the

neighborhood will show you around the neighborhood, share parts of its diverse history collected and allow you to experience the active local community committed to preserving their estate.

 

Aleksandra Krugły – Varsovian of birth and choice. Professionally and privately involved in cooperation with non-governmental organizations and the social economy sector. An activist of the “Friendship” Neighborhood Initiative – an informal group focused on preserving the neighborhood which is under threat. Co-founder of the urban movement Bemowiacy. From the first edition involved in the Warsaw participatory budget. Her special passion is the development of reading – she is the patron of the first outdoor library in Bemowo and the initiator of Bemowo bookcrossing meetings cycle. She writes to “Jelonek”- the district’s first newspaper created by inhabitants. As the mother of two little girls, she presides over the Parents Council of one of the local kindergartens.

 

Małgorzata Leszko – trainer and local animator from the Friendship housing estate in Warsaw. She has been working with local community since 2014 with a mission to galvanize and empower residents in order to preserve the neighborhood which is under threat. As a member of the informal Friendship Neighborhood Initiative she focuses on strengthening ties and relationships among neighbors, supports residents in their grassroot activities, co-organizes community events and puts pressure on local authorities. She is one of the initiators and leaders of the Community Archive of Friendship Neighborhood, which was awarded with the Warsaw S3KTOR award for the best non-governmental initiative of 2015. On a daily basis, she works at the Center for Citizenship Education as an equality in diversity educator.

KHATUNA GVELESIANI

W 2014 r. wstąpiłam do lokalnej miejskiej organizacji pozarządowej Iare Pekhit (Spacer). W ciągu krótkiego czasu udało nam się przekształcić tę oddolną inicjatywę w organizację, która jest rzecznikiem praw pieszych, lobbuje w ich imieniu i organizuje ich działania. Pełniłam rolę koordynatorki projektu realizowanego przez Iare Pekhit z udziałem lokalnej społeczności w partnerstwie z Urzędem Miasta Tbilisi. Projekt ten polegał na audycie dostępności dla pieszych najbardziej ruchliwej i najgęściej zaludnionej dzielnicy Tbilisi i obejmował warsztaty, podczas których zmapowano dzielnicę z użyciem „crowdsourcingu”, aby ocenić możliwość poruszania się po niej pieszych oraz podnieść świadomość w tym zakresie. Tego roku zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania naszego badania dostępności dla pieszych podczas międzynarodowej konferencji Walk 21 w Bogocie w Kolumbii. W 2017 r. zostałam mianowana na stanowisko Dyrektor Zarządzającej naszej organizacji. W tym samym roku miałam możliwość odwiedzenia kilku amerykańskich miast jako uczestnik Programu IVLP i wziąć udział w dyskusjach dotyczących zarządzania miastem, planowania urbanistycznego, bezpieczeństwa pieszych oraz odpowiedzialności instytucji rządowych.

Aleksandra Krugły, Małgorzata Leszko

Nieustraszone Osiedle “Przyjaźń” – spacer z przewodnikiem

Wyjątkowa okazja, by odwiedzić osiedle drewnianych domów zbudowanych dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, z najlepszymi możliwymi przewodniczkami – mieszkankami! Oprowadzą one gości po osiedlu, podzielą się historiami z jego różnorodnej przeszłości oraz pomogą odkryć aktywną współcześnie społeczność zaangażowaną w ochronę swojego sąsiedztwa.

 

Aleksandra Krugły – warszawianka z urodzenia i wyboru. Z wykształcenia i natury humanistka, zawodowo i prywatnie zaangażowana we współpracę z organizacjami pozarządowymi i sektorem ekonomii społecznej. Działaczka Inicjatywy Osiedle “Przyjaźń”, starającej się uchronić legendarne osiedle przed zniszczeniem. Współzałożycielka ruchu miejskiego Bemowiacy. Od pierwszej edycji zaangażowana w warszawski budżet partycypacyjny. Jej szczególną pasją jest rozwój czytelnictwa – jest opiekunką pierwszej biblioteczki plenerowej na Bemowie oraz inicjatorką bemowskich wymian książek. Pisze do pierwszej bemowskiej gazety tworzonej przez mieszkańców – JELONKA. Jako mama dwóch małych dziewczynek działa w Radzie Rodziców jednego z bemowskich przedszkoli.

Małgorzata Leszko – trenerka i animatorka lokalna z warszawskiego Osiedla „Przyjaźń”. Od 2014 roku angażuje się w pracę ze swoją społecznością lokalną, wspierając mieszkańców w działaniach na rzecz zachowania tego zabytkowego i zagrożonego miejsca. Jako członkini nieformalnej Inicjatywy Osiedle Przyjaźń skupia się na wzmacnianiu więzi sąsiedzkich, wspieraniu oddolnych działaniach społecznych i wywieraniu presji na władze publiczne odpowiedzialne za osiedle. Jest jedną z inicjatorek i liderek Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń, które wyróżnione zostało nagrodą S3KTOR na najlepszą inicjatywę pozarządową 2015 roku w kategorii społeczność lokalna. Na co dzień pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako edukatorka na rzecz równości w różnorodności.